C.R.E.S.A.

C.R.E.S.A.

C.R.E.S.A.

DETALLS DE LA INSTAL•LACIÓ

Localització

Bellaterra, Barcelona, España

Descripció

Centre de Recerca format per diversos Laboratoris dedicats a la vigilància i diagnòstic de les malalties animals.
El complex es compon de diversos edificis entre els quals destaquen:

Edifici Laboratori de biocontenció nivell BSL3 compost per:

o Nivell inferior de recollida i tractament de residus biocontaminants.

o Nivell intermedi d’experimentació amb 30 box per a animals grans i petits.

o Nivell superior amb sala tècnica de bioseguretat i control de depressions.

• Edifici Laboratori d’experimentació nivell BSL2.
• Mòdul d’incineració.

Abast dels treballs

Planta de Producció d’Aigua Freda 1.500 kW.

Calderes de vapor de 1.600 kg/h.

Sistema de Climatització i Biocontenció per -180 Pa.

Electricitat Baixa Tensió.

Xarxes de distribució de fluids energètics.

Fontaneria i sistemes per al tractament d’aigües.

Equipament especialitzat per al tractament de residus.

• Forn incinerador a 850ºC.

• Separador de sòlids.

• Digestor a vapor.

Contra incendis: extinció.

Sistemes de BMS (Building Management System), programació de PLC’S industrials i sistemes d’integració SCADA.

Instal•lacions especials de Sales Blanques i Biocontenció.

  • 5 u. S.A.S
  • 4 u. Autoclaus de vapor
  • 20 u. Dip-tanks

Client

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA E I.R.T.A. ( INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES)